Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden © Dr. Falk Pharma Benelux B.V.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto's en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij Dr. Falk Pharma Benelux B.V. of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dr. Falk Pharma Benelux B.V. niet toegestaan.

Dr. Falk Pharma Benelux B.V. behoudt al haar rechten voor. Aan de inhoud van deze site is de uiterste zorg besteed. Voor gebruikers van haar geneesmiddelen wil Dr. Falk Pharma Benelux B.V. - onder meer - in aanvulling op de huisarts, specialist en apotheker informatie verschaffen over gezondheid, ziekte en correct medicijngebruik. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde wordt geadviseerd bij vragen omtrent de gezondheid een arts te worden geraadpleegd. Dr. Falk Pharma Benelux B.V. heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten.

Dr. Falk Pharma Benelux B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal Dr. Falk Pharma Benelux B.V. aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door Dr. Falk Pharma Benelux B.V. gecontroleerd en Dr. Falk Pharma Benelux B.V. wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. 

Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. Dr. Falk Pharma Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website. Deze website met internetadres www.drfalkpharma-benelux.eu en alle informatie die hieronder op de landenspecifieke pagina’s is geplaatst, is gericht op inwoners van respectievelijk Nederland, België en Luxemburg en niet daarbuiten.

 

Disclaimer